About

நிதி, முதலீடு, காப்பீடு, வரி, தனிப்பட்ட நிதி மற்றும் வங்கியியல் சம்பந்தமான ஆகிய அனைத்திற்கும் உங்களின் இறுதி ஆதாரமான “நிதியியல்” வலைப்பதிவுக்கு வரவேற்கிறோம்!